Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Samantha Mosk Orthomoleculair Therapeut  – Versie 2024

 

– ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst tussen Samantha Mosk Orthomoleculair Therapeut, gevestigd aan Gravenstraat 11, 1791CJ. Hierbij aangeduid als “Samantha” of “Ik”, en onze cliënten inzake behandeling en/of het leveren van diensten.

Door gebruik te maken van de informatie en/of diensten van Samantha Mosk Orthomoleculair Therapeut, te bereiken via www.samanthamosk.nl of per e-mail op Info@Samanthamosk.nl, ga je akkoord met de volgende voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij derden door Samantha Mosk Orthomoleculair Therapeut worden ingeschakeld.

Indien er situaties ontstaan die niet expliciet worden geregeld in deze algemene voorwaarden, zullen deze worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

– DEFINITIES

Samantha Mosk Orthomoleculair Therapeut, gevestigd te Gravenstraat 11, 1791CJ, Den Burg. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 92872662. De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.

Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd. Samantha Mosk Orthomoleculair Therapeut behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst te wijzigen. Wijzigingen zijn pas van kracht nadat deze bekend zijn gemaakt. Samantha Mosk, eigenaresse van Samantha Mosk Orthomoleculair Therapeut, bezit de diploma’s Tandartsassistente, Apothekersassistente, Orthomoleculair Therapeut en is bevoegd om te werken met de EMB bloedtesten.

Cliënten zijn natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers, die gebruikmaken van de diensten van Samantha Mosk Orthomoleculair Therapeut.

De website www.samanthamosk.nl is eigendom van Samantha Mosk Orthomoleculair Therapeut.

 

– AANSPRAKELIJKHEID

Ik streef naar de hoogst mogelijke kwaliteit en resultaat in mijn behandelingen, zonder garanties te bieden.

Desondanks aanvaard ik geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voortkomend uit onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de cliënt. Ik ben evenmin aansprakelijk voor het niet opvolgen van adviezen.

In het geval van aansprakelijkheid is deze beperkt tot het bedrag van de uitkering van mijn verzekeraar. Ik ben nooit aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Ik ben ook niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en samenstelling van geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen is hiervoor verantwoordelijk. Ik zal meewerken aan de juiste afhandeling van klachten over geadviseerde supplementen. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Samantha Mosk Orthomoleculair Therapeut.

 

– GEHEIMHOUDING, DOSSIER EN INZAGERECHT

Wij behandelen alle informatie betreffende de cliënt vertrouwelijk en delen deze niet met derden, tenzij wettelijk verplicht of met toestemming van de cliënt. Zie ook het Privacybeleid op www.samanthamosk.nl.

Het eigendom van door mijj verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Samantha, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

– BEHANDELING

Een behandeling kan zowel telefonisch (0613051159) als via e-mail (Info@Samanthamosk.nl) worden ingepland. De overeenkomst tussen Samantha Mosk Orthomoleculair Therapeut en de cliënt geldt voor de duur van de behandeling.

Ik voer de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit, conform de eisen van goed vakmanschap en op basis van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De cliënt zorgt voor tijdige verstrekking van alle relevante gegevens.

Samantha behoudt het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

Indien werkzaamheden op de locatie van de cliënt worden verricht, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de benodigde faciliteiten.

 

– ANNULEREN

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling -weekenddagen niet meegeteld- te worden afgezegd. Bij niet tijdige annulering is de cliënt 100% van de consultkosten verschuldigd.

Bij annulering van onze zijde is de cliënt geen kosten verschuldigd. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade door het niet doorgaan van een consult.

 

– BETALINGSVOORWAARDEN

Betaling dient te geschieden via factuur/overboeking, binnen 14 dagen na factuurdatum op een door ons aangegeven wijze en valuta.

Bij niet-tijdige betaling is de cliënt van rechtswege in verzuim en is vertragingsrente verschuldigd.

Incassokosten bij uit handen geven van een vordering zijn voor rekening van de cliënt.

Eventuele bezwaren tegen de factuur dienen binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

 

– BEEINDIGING OVEREENKOMST

Tenzij anders bepaald, geldt de overeenkomst voor de duur van de behandeling.

Partijen kunnen de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden bij niet-nakoming van verplichtingen door de andere partij, faillissement, surseance van betaling of andere relevante maatregelen.

Bij opzegging door ons dragen wij zorg voor overdracht van werkzaamheden aan derden. Extra kosten hiervoor komen voor rekening van de cliënt.

 

– VRIJWARING

De cliënt vrijwaart Samantha Mosk Orthomoleculair Therapeut voor aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Indien Samantha door derden wordt aangesproken, is de cliënt verplicht ons zowel buiten als in rechte bij te staan.

Bij gebreke hieraan zijn wij gerechtigd zelf over te gaan tot noodzakelijke maatregelen, waarvan kosten voor rekening van de cliënt zijn.

 

– TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Samantha Mosk Orthomoleculair Therapeut partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De rechtbank, bevoegde rechter naar keuze van Samantha Mosk, is bij uitsluiting bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Partijen zullen eerst in onderling overleg een geschil trachten te beslechten alvorens een beroep te doen op de rechter.

 

– KLACHTEN

Orthomoleculair therapeut Samantha Mosk is aangesloten bij GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten). Klachten dienen eerst aan ons kenbaar te worden gemaakt. Bij gebrek aan een oplossing kan GAT worden ingeschakeld.